Salgs- og
leveringsbetingelser

Laser lindrer nakkesmerter

“Sælger” = Distributøren bDsundhed ApS 
”Køber” = Forhandleren
”Kunde” betyder en fysisk eller juridisk person, som indkøber Produkter til sit eget brug og ikke med henblik på videresalg.
”Producenten” betyder ASA Srl og med ASA Srl koncernforbundne selskaber.
”Produkterne” betyder de af Distributørens produkter, som til enhver tid fremgår af Aftalens Bilag A.
”Reservedelene” betyder de reservedele til Produkterne, som til enhver tid udbydes af Distributøren.

1. Gyldighed

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, med mindre andet er skriftligt aftalt eller medmindre andet er anført i Forhandleraftalen. Det i Forhandleraftalen anførte har altid forrang frem for det i Salgs- og leveringsbetingelserne anførte.

2. Tilbud

Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg, jf. pkt. 3. Afgiver Sælger tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til Sælger senest 4 uger fra tilbuddets dato.

3. Mellemsalg

Indtil Købers accept er kommet frem til Sælger, er sælger berettiget til at indgå aftale med tredjemand vedrørende det tilbudte med den virkning, at tilbuddet over for Køber bortfalder. Sælger skal efter acceptens fremkomst til Sælger uden ugrundet ophold skriftligt meddele Køber, at tilbuddet er bortfaldet.

4. Pris

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms og andre afgifter. Køber er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for Sælger som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, m.v. vedrørende den aftalte leverance.

5. Betaling

5.1. Ved accept af tilbud jf. punkt 2, skal Køberen inden for 3 hverdage indbetale acontobeløb på 50% af indkøbsprisen inkl. moms. Såfremt indbetalingen ikke falder bortfalder tilbuddet.

5.2 Betaling af restbeløbet skal ske senest den dato, fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag, som altid er senest 5 hverdage efter levering til Køber eller Købers Kunde. Såfremt en sådan ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering.

5.3. Såfremt leveringen udskydes på grund af Købers forhold (fordringshavermora), er Køber – med mindre Sælger skriftligt meddeler Køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til Sælger, som om levering var sket til aftalt tid.

5.4. Hvis Køber undlader at betale en korrekt udstedt faktura rettidigt, har Sælger ret til at opkræve morarente med 10% p.a. af fakturabeløbet fra forfald og til betaling, rykkergebyr på kr. 100 pr. rykker og kompensationsbeløb på 310 kr. i medfør af renteloven

5.5. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på Sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af Sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund at modfordringer af nogen art.

6. Ejendomsforbehold

6.1. Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til Sælger eller til den, han har tiltransporteret sin ret, jf. pkt. 15.

6.2. Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.

6.3. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

7. Levering

6.1. Sælger forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til Sælger eller til den, han har tiltransporteret sin ret, jf. pkt. 15.

6.2. Såfremt varen er solgt med henblik på senere at skulle indbygges i eller sammenføjes med andre genstande, omfattes det solgte ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.

6.3. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.